اساسنامه

ماده ۱
نام : نام مؤسسه خیریه امام حسین(ع) است و در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار خیـــریه نامیده می شود.
ماده ۲
نوع فعالیت : کلیه فعالیت های خیریه غیرسیاسی ، غیر تجاری ، غیر انتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران ، دقیقاً طبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود. ضمناً خیریه از نوع مؤسسات مذکور در بند الف ماده ۲ آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب ۵/۵/۱۳۳۷ موضوع مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت تلقی می گردد.
ماده ۳
محل : مرکز اصلی خیریه استان اصفهان شهرستان اصفهان
به نشانی:استان اصفهان–شهرستان اصفهان–بخش مرکزی–شهر اصفهان – بازار – کوچه شهید جهانگیر مقدم – بن بست خیریه امام حسین – پلاک ۱۰۷ – طبقه همکف – کدپستی ۸۱۴۷۶۶۴۳۵۳ واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از موافقت نیروی انتظامی ، در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه نمایندگی یا دفتر دایر نماید.
تبصره ۱: مؤسساتی که از نیروی انتظامی مجوز دریافت می نمایند ، بدون کسب اجازه کتبی حق دریافت مجوز از سایر سازمان های دیگر را ندارند.
تبصره ۲ : منظور از مرجع صدور مجوز ، نیروی انتظامی می باشد.
ماده ۴  
تابعیت : خیریه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی و جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند و به نام خیریه حق فعالیت سیاسی له یا علیه افراد ، احزاب و گروه های سیاسی نخواهند داشت.
ماده ۵

مدت : فعالیت خیریه از تاریخ تأسیس برای مدت نامحدود می باشد.
ماده ۶

دارایی اولیه : خیریه اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ .................................. ریال می باشد که توسط هیئت مؤسسه تماماً پرداخت شده و در اختیار خیریه قرار گرفته است.
تبصره ۱ : مؤسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان (موضوع ماده ۱۸ قانون مالیات های مستقیم ) ؛ هیئت امناء و مدیران مؤسسه از انجام هرگونه معامله با مؤسسه ممنوع می باشند.
تبصره ۲ : مؤسسان یا صاحبان سرمایه مؤسسه حق هیچ گونه برداشت و یا تخصیص از محل کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی را ندارند.
ماده ۷
تبصره: هیئت مؤسس بعد از تأسیس و معرفی هیئت امناء از بین خود و یا دیگران به عنوان مؤسس مسئولیتی در خیــــریه نخواهند داشت.
ماده ۸
اهداف خیریه عبارتند از:
۱- کمک های ساختمانی – تعمیرات منازل نیازمندان
۲- انبوه سازی و نقل و انتقال آن به افراد واجد شرایط
۳- هرگونه کمک که متعلق به مسکن افراد بی بضاعت باشد
۴- کمک های فرهنگی ، ارزاق ، درمانی
۵- کمک های ضروری به خانواده های مستمند
۶- و هرگونه کمک که هیئت مدیره تصویب نمایند.
ماده ۹
طرح ها و برنامه ها و سایر اقدام ها
طرح ها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده و به نحوی با وظایف یکی از وزارت خانه ها یا سازمان های دولتی ارتباط دارد ، پس از کسب موافقت و با نظارت وزارت خانه یا سازمان های دولتی ذیربط به مرحله اجرا درخواهد آمد.
ماده ۱۰

فعالیت اعضاء اعم از هیئت مؤسس ، هیئت امناء هیئت مدیره ، و قائم مقام وی و بازرسان افتخاری بوده و اعطای هر گونه تسهیلات و حقوق از امکانات مؤسسه برای اعضاء ممنوع است.
تبصره: هیئت امناء می تواند با تصویب و تشخیص اکثریت اعضاء و با توجه به فعالیت تمام وقت مدیرعامل مبلغی را برابر با قانون کار به عنوان حقوق برای وی در نظر بگیرند.
ماده ۱۱

ارکان: خیریه عبارتند از: ۱- مجمع عمومی هیئت امناء ۲- هیئت مدیره ۳- مدیرعامل ۴- بازرسان
ماده ۱۲

مجمع عمومی هیئت امناء به تعداد نفر تشکیل و عالی ترین مرجع تصمیم گیری در خیریه می باشند که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.
تبصره: در صورت استعفا یا فوت هر یک از اعضای هیئت امناء ، عضو جانشین در اولین جلسه تعیین شده و انجام وظیفه خواهند نمود.
ماده ۱۳

مجمع عمومی عادی هیئت امناء سالی یک بار در فروردین ماه تشکیل خواهد شد و برای رسمیت حضور نصف به علاوه یک عضو ضروری بوده و برای تصویب هر موضوعی نیز رأی موافق با اکثریت اعضاء حاضر ضرورت دارد.
دعوت برای مجامع عمومی کتبی بوده و حداقل تا ۱۵ روز قبل از تشکیل آن به اطلاع کلیه اعضاء خواهد رسید. در صورتی که در دعوت نخست ، اکثریت حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله ۱۵ روز تشکیل و با هر تعداد اعضای حاضر ، جلسه رسمیت خواهد یافت.
مجمع عمومی عادی هیئت امناء ممکن است بنا به ضرورت قبل از سررسید مجمع عمومی عادی بصورت فوق العاده در اموری که وظایف مجمع عمومی عادی است به تقاضای هیئت مدیره ، بازرس (بازرسان) یا یک سوم اعضای هیئت امناء تشکیل گردد.
ماده ۱۴

وظایف مجمع عمومی هادی هیئت امناء:
۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره (اصلی و علی البدل) و بازرسان (اصلی و علی البدل)
۲- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس (بازرسان) در امور مالی و ترازنامه سالیانه مؤسسه و تصویب آن.
۳- تعیین خط مشی آینده مؤسسه و تصویب آن.
۴- بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیئت مدیره.
۵- تعیین عضو جانشین هیئت امناء طبق مندرجات تبصره ماده ۱۲.
۶- تصویب ترازنامه و بودجه.
۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها و دعوت نامه.

ماده ۱۵
مجمع عمومی فوق العاده هیئت امناء با شرایط زیر تشکیل خواهدشد:
۱- با درخواست هیئت مدیره یا بازرس
۲- با درخواست یک سوم از اعضای هیئت امناء
تبصره: مجمع عمومی فوق العاده هیئت امناء تمام شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت.
ماده ۱۶

وظایف مجمع عمومی هیئت امناء فوق العاده:
۱- تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه.
۲- بررسی و تصویب یا رد انحلال.
۳- عزل بعضی از اعضاء یا کل اعضای هیئت مدیره و بازرسین ، قبول و بررسی استعفاء اعضای هیئت مدیره و بازرسین و انتصاب اعضای علی البدل و تعیین کسری اعضاء تا سررسید مجمع عمومی عادی.
۴- تغییر نشانی.
۵- افزایش یا کاهش سرمایه.
۶- ورود عضو یا اعضاء جدید مؤسسه.
ماده ۱۷

مجامع عمومی هئیت انماء توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس ، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.
تبصره: اعضاء هیئت رئیسه نباید از بین کاندیدهای هیئت مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی هیئت امناء انتخاب خواهند شد.
ماده ۱۸

خیریه دارای هیئت مدیره ای مرکب از حداقل ۱۱ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهند بود در صورتی که درآمد و هزینه های خیریه از طریق اعضاء تأمین شود این تعداد می توانند به سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل تقلیل یابند. تبصره ۱: جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق معتبر خواهد بود.
تبصره ۲: شرکت اعضاء هیئت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
تبصره ۳: انتخاب مجدد هیئت مدیره بلامانع است.
ماده ۱۹

در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضاء هیئت مدیره عضو علی البدل برای مدت باقی مانده هیئت مدیره به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.
ماده ۲۰

هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر ماه یک بار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد. فاصله بین ابلاغ دعوت نامه و یا تلفن با تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز خواهد بود.
ماده ۲۱

اعضای هیئت مدیره حداکثر تا یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود ، حدود اختیارات آنها را آئین نامه داخلی مشخص خیریه می نماید.
ماده ۲۲

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد هیئت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده و هیئت مدیره موظف است حداکثر ۳ ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی هیئت امناء به منظور انتخابات هیئت مدیره جدید دعوت نماید. هیئت مدیره حداقل ده روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه را به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام خواهد نمود.
ماده ۲۳

هیئت مدیره نماینده قانونی خیریه بوده و وظایف و اختیارات آن در چهارچوب اساسنامه به شرح زیر می باشد:
حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول ، رسیدگی به حساب ها ، پرداخت دیون و وصول مطالبات ، اجرای مصوبات هیئت امناء ، افتتاح حساب در بانک ها طی انجام تشریفات قانونی ، تعقیب جریانات قضائی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم و اخذ حکم و تعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل به غیر.
به طور کلی هیئت مدیره می تواند هر مقدار معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب هیئت امناء می باشد به نام خیریه انجام دهد.
تبصره ۱: نقل و انتقال اسناد توسط خیریه و هرگونه اقدام بانکی در رابطه با واحدهای ساخته شده توسط خیریه جهت مددجویان به هیئت مدیره تفویض می گردد.
تبصره ۲: هیئت مدیره می تواند از بین خود یا خارج از ترکیب اعضاء هیئت امناء یک نفر شخص حقیقی ایرانی و خوشنام را به مدیریت عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات ، مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید. مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی خیریه است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به وی تفویض می گردد نماینده خیریه محسوب شده و از طرف خیریه حق امضاء دارد.
تبصره ۳: اگر مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد ، دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود ، اما انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد.
تبصره ۴: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای دو نفر از اشخاص زیر و مهر خیریه معتبر خواهد بود.
خزانه دار و رئیس هیئت مدیره ، یا نایب رئیس هیئت مدیره ، یا عضو اصلی (آقای علی رجالی)
ماده ۲۴
ج – بازرسان:
هیئت امناء یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهند نمود.
تبصره ۱: بازرسان اصلی و علی البدل نباید از بستگان درجه یک ، دو و سه نسبی یا سببی هیئت مدیره باشند.
تبصره ۲: مدیران و مدیرعامل مؤسسه ، هر کس که خود و همسرش از اشخاص مذکور در تبصره ۱ موظفاً حقوق دریافت می نماید و اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ قانون تجارت نمی توانند به سمت بازرس مؤسسه انتخاب شوند. تبصره ۳: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.
ماده ۲۵

وظایف بازرس به شرح زیر می باشد:
۱- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای هیئت امناء .
۲- مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع هیئت امناء.
۳- گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به هیئت امناء.
۴- اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارائی و عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار هیئت امناء گذاشته اند. تبصره: بازرس می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید.
ماده ۲۶

بازرس می تواند در هر موقع ، هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد خیریه انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالعه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده هیئت امناء را نماید.
ماده ۲۷

در صورت فوت یا استعفاء یا معذوریت بازرس اصلی یا سلب شرایط از او ، بازرس علی البدل به جای وی انجام وظیفه خواهد نمود.
ماده ۲۸

هیئت مدیره و بازرسان تا زمانی که جانشین آنها از سوی هیئت امناء تعیین و معرفی نشده است به مسئولیت خود باقی خواهند بود.

ماده ۲۹
بودجه: خیریه از طریق دریافت هدایا ، اعانات ، قبول وصیت ، وقف ، حبس ، صدقات و فعالیت های مجاز در چارچوب اهداف و سایر کمک های مردمی ، دولتی یا بین المللی تأمین می شود.
تبصره ۱: انتشار و فروش قبض جهت اخذ کمک های مردمی در معابر و اماکن عمومی و خصوصی ممنوع است.
تبصره ۲: برپایی چادر و نصب صندوق در معابر عمومی پس از تأئید شهرداری منطقه و با اطلاع کتبی مرجع صدور پروانه فعالیت امکان پذیر است.
تبصره ۳: جمع آوری اعانات مردمی از طریق توزیع صندوق در اماکن خصوصی (به تعداد و محل مشخص) منوط به اخذ مجوز از مرجع صادر کننده پروانه فعالیت مؤسسه و با موافقت کتبی مالک یا مالکین می باشد.
تبصره ۴: کلیه دریافت ها و پرداخت های مؤسسه باید از طریق حساب بانکی صورت پذیرد و مؤسسه موظف است کلیه عملکرد مالی خود را در دفاتر مالی مربوط ثبت نماید. کمک های غیرنقدی نیر در قبال ارائه رسید به اهداء کننده صورت گیرد.
تبصره ۵: مؤسسه موظف است گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه خود را حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع صدور پروانه فعالیت خود ارائه نماید.
تبصره ۶: هرگونه کمک های (خارجی) بین المللی قبل از دریافت بایستی با نظر مرجع صدور مجوز صورت گیرد و شرح کمک های آن بایستی بلافاصله به مرجع صدور مجوز گزارش شود.
تبصره ۷: نحوه جمع آوری کمک های مردمی مؤسسات بر اساس «دستورالعمل صدور مجوز و نظارت بر جمع آوری کمک های مردمی تشکل های غیر دولتی و مؤسسات خیریه» صورت می پذیرد.
*فعالیت های مجاز به فعالیت های قانونی که بر اساس ضوابط و مقررات جاری کسب درآمد صورت می گیرد گفته می شود مشروط به اینکه این درآمد پیرامون فعالیت در چارچوب اهداف اساسنامه انجام پذیرد و به لحاظ غیر تجاری بودن مؤسسه هر گونه عملی و داد و ستدی که در کلمه تجارت صورت گیرد ممنوع است.
ماده ۳۰
هیچ یک از ارکان خیریه اعم از هیئت امناء ، هیئت مدیره ، مدیرعامل ، بازرسین ، حق معامله ، برداشت یا تخصیص درآمد خیریه را به نفع خود یا دیگران نخواهد داشت و کلیه درآمدهای مؤسسه صرفاً برای تقویت بنیه مالی خیریه و در راستای اهداف هزینه خواهد شد.
تبصره: تخطی از مواد ۲۹ و ۳۰ اساسنامه سوء استفاده مالی محسوب و مرتکب یا مرتکبین برابر قوانین جزائی کشور تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
ماده ۳۱

درآمد و هزینه های خیریه در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن در پایان هر سال مالی به مراجع ذی ربط ارائه خواهد شد.
تبصره ۱: کلیه وجوه مازاد بر هزینه های خیریه در حساب مخصوصی بنام خیریه نزد یکی از بانک های رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهدشد.
تبصره ۲: سال مالی خیریه منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می شود.
ماده ۳۲

بازرسان وزارت امور اقتصاد و دارایی و نیروی انتظامی در هر مقطع از زمان صلاح بدانند می توانند از کلیه دفاتر و امور داخلی خیریه بازدید و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی برابر مقررات برخورد نمایند.
ماده ۳۳

خیریه می تواند آیین نامه اجرایی این اساسنامه را تهیه و بعد از تصویب هیئت مدیره و تأئید مرجع صدور مجوز به مرحله اجرا درآورد.
ماده ۳۴

کلیه مدارک ، پرونده ها و نوشته ها ، در دفتر مرکزی خیریه نگهداری می شود.
مکاتبات رسمی خیریه با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و در غیاب او نایب رئیس هیئت مدیره در دفاتر مخصوص ثبت و با مهر خیریه معتبر خواهدبود.
تبصره: مصوبات و صورت جلسات هیئت امناء و هیئت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهدرسید.
ماده ۳۵

هر گونه تغییر در مفاد اساسناه و صورت جلسات خیریه در صورتی معتبر است که تأئید نیروی انتظامی ذیربط رسیده باشد.
ماده ۳۶

محل مؤسسه و اقامتگاه اعضای هیئت مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع نیروی انتظامی ذیربط برسد و مادامی که اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود.
ماده ۳۷

خیریه دارای مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیئت امناء برابر مقررات تهیه خواهد شد.
تبصره: هیئت مدیره در حفظ و حراست از پروانه فعالیت ، مهر و آرم مسئولیت قانونی دارد و در صورت مفقود شدن ، مراتب ضمن آگهی در روزنامه تعیین شده به نیروی انتظامی ذیربط اطلاع داده شود.
ماده ۳۸

انحلال: در صورت انحلال خیریه مجمع عمومی فوق العاده ۵ نفر را به عنوان هیئت تصفیه انتخاب و این هیئت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حساب ها و تسویه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم (اعم از منقول و غیرمنقول) دارایی خیریه را با تصویب مجمع عمومی و تحت نظارت کمیته ای مرکب از نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه و نمایندگان وزارت امور اقتصاد و دارایی و نیروی انتظامی به یکی از مراکز غیر انتفاعی عام المنفعه داخل کشور واگذار نماید. هیئت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اموال و املاک واگذار شده را به مراجع ذیربط ارائه نماید.
ماده ۳۹

انتشار هرگونه مطبوعه ای پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام می شود.
ماده ۴۰

مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است وفق عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.
ماده ۴۱

این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۴۱ ماده و ۳۷ تبصره در نشست تاریخ هیئت مؤسس و هیئت امناء به تصویب رسید.