advertise

اطلاعیه
سامانه پذیرش خیریه امام حسین علیه السلام تخصصی مسکن به دلیل در انتظار قرار گرفتن پرونده تعداد زیادی از مددجویان مراجعه کننده به این خیریه، تا اطلاع ثانوی بسته است.

ضمن عذرخواهی از همه مراجعه کنندگان درخواست داریم تا اطلاع ثانوی نسبت به ثبت‌نام خود در سامانه پذیرش این موسسه خیریه اقدام نکنند.