اطلاعیه
سامانه پذیرش خیریه امام حسین علیه السلام تخصصی مسکن به دلیل در انتظار قرار گرفتن پرونده تعداد زیادی از مددجویان مراجعه کننده به این خیریه، تا اطلاع ثانوی بسته است.

ضمن عذرخواهی از همه مراجعه کنندگان درخواست داریم تا اطلاع ثانوی نسبت به ثبت‌نام خود در سامانه پذیرش این موسسه خیریه اقدام نکنند.