شماره شبا بانک ملت:

IR680120000000001917729418

شماره حساب بانک ملت:

1917729418

شماره کارت بانک ملت:

6104-3377-4326-0711

شماره شبا بانک رسالت:

IR8307000010001235570644001

شماره حساب بانک رسالت:

10/355764/1

شماره کارت بانک رسالت:

5041-7210-7543-4200